Visie en Missie

De visie van het project werd vastgelegd in de statuten van de vzw :

  • Degelijke eerstelijnsgezondheidszorg aanbieden (consultaties, transfers, medicatie, eventueel labo, ...) met de nadruk op de ondersteuning en versterking van de lokale medewerkers (promotores).
  • Onderwijs ondersteunen: ondersteuning van de bestaande structuur basico, alsook ondersteuning en individuele begeleiding van mensen die hogere studies willen aanvatten.
  • Lokale verankering: bij alle activiteiten worden altijd lokale mensen betrokken. Zij moeten sterker worden om op termijn het project zelf te kunnen dragen.
  • Vivir en Amor zet in op duurzame projecten, waarbij de noden en behoeften van de lokale gemeenschap en het werken op lange termijn voorop staan.
  • Regionale of nationale verankering: het project streeft ernaar om zoveel mogelijk in de staatstructuren te integreren.  Op termijn streven we er naar om het project gedeeltelijk of geheel over te geven of op te nemen in het Guatemalteekse overheidsnetwerk.
  • Vivir en Amor hecht veel belang aan een open communicatie en transparant beleid t.a.v. van medewerkers en donoren.
  • Band Noord-Zuid aanhalen: Vlaanderen informeren over Guatemala; over de bevolking, de politiek en de cultuur van dat land.
  • Neutraliteitsstandpunt: Vivir en Amor neemt geen standpunt in in ideologische, politieke, godsdienstige en culturele kwesties.

Raad van Bestuur
29/12/2013

Enige verduidelijking volgt hieronder:

Vivir en Amor tracht een leemte op te vullen in het zeer gecentraliseerde overheidsnetwerk van Guatemala en focust hierbij op 2 domeinen, onderwijs en gezondheidszorg.

Als NGO streeft Vivir en Amor naar een sterke lokale en regionale (nationale) verankering met het doel op termijn volledig op te gaan in het overheidsnetwerk.

Ofwel worden bestaande structuren versterkt (ondersteund) of nieuwe structuren gecreëerd.

Er wordt geïnvesteerd in infrastructuur maar vooral in menselijk kapitaal (promotoren, leerkrachten).

Doel: degelijke, voor iedereen betaalbare gezondheidszorg, kwaliteit onderwijs verhogen en /of uitbreiden met het doel de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de plaatselijke bevolking te verhogen (stimuleren).

Methode: op vraag van de gemeenschap, gedragen door gemeenschap, duurzaam, ondersteunend.

Vivir en Amor streeft naar duurzaamheid: wat we doen moet een langdurige of blijvende impact hebben én gedragen worden door de gemeenschap zelf. Belangrijk hierbij is een stevige lokale basis van Vivir en Amor in Pojom enerzijds en een sterke verankering van het project binnen de Guatemalteekse (overheids)structuren  anderzijds.

Vivir en Amor werkt steeds op vraag van en in samenspraak met de lokale gemeenschap en bepaalt niet zelf - of in plaats van de communiteit - wat de noden zijn in Pojom. We proberen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat er in het dorp leeft: het is de communiteit die beslist wat er aangepakt dient te worden en actief op zoek gaat naar mogelijkheden om daaraan tegemoet te komen. Vivir en Amor ondersteunt deze gangbare processen daar waar het gevraagd, gewenst en haalbaar is én dit steeds in samenwerking met de lokale autoriteiten en de gemeenschap.

Vivir en Amor wil de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de bevolking stimuleren. Wij geloven dat onderwijs en educatie hier een uiterst belangrijke factor bij vormt. Vivir en Amor investeert daarom zoveel mogelijk in menselijk kapitaal: (extra) opleidingen voor de lokale gezondheidspromotoren, de traditionele vroedvrouwen en de leerkrachten staan centraal.